بازدید : 134


قیمت: 77,000 تومان


قیمت: 77,000 تومان


قیمت: 77,000 تومان


قیمت: 77,000 تومان


قیمت: 77,000 تومان

کد محصول : معاینه بینایی سنجی

نوبت دهی معاینه بینایی سنجی
ساعات مراجعه برای بینایی سنجی17:30ای20:30
مشهد داخل پرستار3 نبش چهاراه اول عینک اردیبهشت
چکاب با دستگاه های کامپیوتری و چارت های تست توسط کارشناس اردشد اپتومتری
تاریخح معاینه خود را انتخاب کنید.اپتومتریست سمیه بومی قوچان عتیق


    (کارشناس ارشد بینایی سنجی)

    مشاوره آنلاین با کارشناس

    محصولات مرتبط