معرفی تجهیزات پزشکی بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی بینا

معرفی تجهیزات پزشکی بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی بینا

معرفی تجهیزات پزشکی بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی بینا

معرفی تجهیزات پزشکی بیمارستان فوق تخصصی چشم پزشکی بینا
واحد اپتومتري :
اتوریفرکتوکراتومتر :
نمونه تصویر دستگاه اتو ریفرکتومتر
دستگاهیست که براي اندازه گیري قدرت انکساري چشم ،علم نور،الکترونیک و مکانیک همگی براي اندازه گیري
شکست و یا انکسار نور در چشم به کار میروند و به صورت اتوماتیک تغییرات تطابقی را روي یک نمایشگر دیجیتال نشان
میباشد که با تاباندن نور داخل چشم و گرفتن اثر بازتاب آن میتواند وضعیت انکسار LED میدهد. این دستگاه داراي 8
چشم و انحنائ قرنیه را به شما بدهد.
اقلام مصرفی فنی :
-1 کاغذ پرینت رولی
Chinrest Paper -2
-3 فیوز : 6 آمپر - 2عدد ( مربوط به میز )
-4 فیوز : 3 آمپر - 2 عدد (مربوط به دستگاه )
مستر IOL  بیومتري
دستگاهی که نهایتا نمره لنز داخل چشمی ( جایگزین عدسی )مورد نیاز بیمارانی که
820 تا انتهاي - عمل اب مروارید(کاتارکت) دارند،میدهد. بوسیله لیزر قرمز طول موج 800
را به ما ( Axial Lenth) چشم( شبکیه) نفوذ میکند و بوسیله سنسور فیدبک ،طول چشم
نورهاي دایره اي شکلی روي قرنیه می اندازد و بدینوسیله Led میدهد و همچنین توسط
در فرمولهاي ( K) و انحنا قرنیه ( AC ) انحنا چشم را بدست می آورد و با قراردادن طول چشم
را پیشنهاد میکند. (ioL) مخصوص ،نمره لنز داخل چشمی
نمونه تصویري بیومتري که طول چشم و انحنا و د نمره لنز در آن مشخص است .
اقلام مصرفی فنی :
-1 کاغذ پرینت
-2 کارتریج
Chin rest Paper -3
: A Scan بیومتري
براي اندازه گیري لنز داخل چشمی بیمارانی که عدسی کدر شده
A Scan اي دارند از این دستگاه استفاده میشود که با استفاده از پروب
امواج صوت( اولتراسونیک) که از دقت بالاتري نسبت به لیزر برخوردارند
،را به چشم میفرستد و بازتاب هر لایه را نمودار میکند و طول چشم(
را به دست می آورد. (AC
A Scan نمونه تصویر دستگاه
 B Scan  سونوگرافی چشم
استفاده B Scan براي بررسی وضعیت داخل چشم توسط امواج اولتراسونیک( امواج صوتی) از سونوگرافی و پروب
میکنند.
نمونه تصویر سونوگرافی چشم
 چارت مانیتور:
SNELLEN معاینه چشمها توسط چارت
شکل که به اندازه ها و جهات E (اسنلن، علائم
مختلف چیده شده اند) انجام می گیرید. شما
هنگامی که در فاصله 20 فوتی از جسمی قرار
میگرید قادر خواهید بود به همان وضوح آن
جسم را مشاهده کنید که یک فرد با چشمان
20/ نرمال و سالم میتواند. بنابراین دید نرمال 20
20/ میباشد. حال اگر فردي دید چشمانش 40
باشد بدین مفهوم است که فرد وقتی چیزي را از
فاصله 20 فوتی به وضوح میبینید، فرد با چشمان نرمال همان را از فاصله 40 فوتی به وضوح می تواند مشاهده
6/ 20 کور تلقی میگردد. معادل متریک دید نرمال 6 / کند. بنابراین چشم فرد مذکور ضعیف میباشد. دید 200
20 میباشد. / میباشد. جالب است بدانید که دید عقاب 2
لنزومتر :
دستگاهی است که به وسیله آن ، قدرت، ،( Lensometer ) لنزمتر
محور و مقدار منشور یک عدسی تعیین می شود و یکی از وسایل ضروري
هر مؤسسه عینک سازي است. لنزمتر هاي دستی، داراي حدوداً یک صد
و پنجاه قطعه مکانیکی با عملکردها و حساسیتهاي مختلف و تقریباً داراي
پانزده عنصر اپتیکی که شامل عدسیهایی با ضریب شکستهاي
بسیارحساس و آینه ي انعکاسی، خط کش مدرج و حدود چهار عدد
شیشه ي رتیکول بسیار دقیق باشند و در بعضی از لنزمتر هاي جدید، مقدار درصد جذب اشعهی
( Autolensmeter ) را هم می توان مشاهده نمود. بعضی از لنزمتر ها، اتوماتیک و دیجیتالی (UV) ماوراء بنفش
هستند و قدرت عدسی به صورت پرینت، از دستگاه خارج می شود و از ± 0,12 الی± 30,0 دیوپتر را می توان اندازه
گیري نمود. در بعضی از لنزمترها، قدرت عدسی از داخل و بعضی دیگر از بیرون خوانده می شود.
کراتومتر دستی :
کراتومتر ژاوال- شیتز یک دستگاه دو وضعیتی است در آن یک
تصویر ثابت با اندازه دو برابر و اندازه شیء قابل تنظیم براي تعیین شعاع انحنا
سطح انعکاسی به کار می رود . براي این منظور از دو مایر روشن استفاده می
شود . یکی از آن ها یک چهارگوش قرمز و دیگري به صورت طرحی از یک پلکان
سبز رنگ است که در کنارههاي دستگاه در فاصله ثابتی از چشم تنظیم
میشوند.
با حرکت دادن مایرها در طول مسیر ریل مانند و تغییر فاصله بین آن دو می توان اندازه تصویر را تنظیم کرد . به واسطه یک
منشور ولاستون که باعث می شود هر یک از تصاویر کناري با هم در یک ردیف (سطح) قرار گیرند، تصویر منعکس شده دو
برابر می شود. با پیچاندن پیچ تنظیم دستگاه عددمتناظر مربوط به انحنا از روي صفحه دستگاه خوانده میشود.
 افتالموسکوپ و رتینوسکوپ دیواري :
از رتینوسکوپ جهت کنترل دقیق تر نمره عینک استفاده میشود در استفاده از این وسیله چنانچه براي بیمار
وقت کافی بگذاریم و شخص معاینه کننده از تجربه کاري کافی بر خوردار باشد نتیجه تجویز نمره عینک کاملا
رضایت بخش خواهد بود . البته در اکثرمطب ها در حال حاضر ازاین وسیله به دلیل وقت گیر بودن استفاده نمیشود .
استفاده از این وسیله به خصوص در کودکان و افراد مسنی که همکاري خوبی در معاینه با اتو ریفرکتومتر ندارند
بسیار مفید خواهد بود .
از افتالموسکوپ براي بررسی وضعیت شبکیه چشم از نظر وجود اختلالات و بیماریها و خونریزي هاي سطح شبکیه
استفاده میشود . با این وسیله معاینه کننده از طریق سوراخ مردمک میتواند سطح شبکیه چشم و اجزاي آن را شامل
بررسی عروق خونی - دیسک اپتیک یا سر عصب بینایی و ماکولا چشم را بررسی نماید . به عبارت دیگر با این وسیله
بیماریهاي سطح خلفی چشم بررسی میشود این وسیله داراي دو نوع مستقیم و غیر مستقیم میباشد
که هر کدام کارایی خاص خود را دارند.
اقلام مصرفی فنی :
-1 لامپ 3,5 ولت هالوژنی
جعبه عینک و تریال فریم :
تریال فریم عینکی است که در هنگام معاینه عدسی هاي جعبه عینک جهت تعیین بهترین دید بیمار بروي
آن قرار میگیرد.
تجهیزاتی همچون پریزم بار و هرتل
- پریزم بار منشورهایی جهت اندازه گیري انحراف چشم میباشند
- هرتل نوعی خط کش براي اندازه گیري بیرون زدگی چشم میباشد.
درمانگاههاي چشم
 اسلیت لمپ :
براي بررسی بیماریهاي سطح قدامی چشم استفاده میشود با این
وسیله معاینه کننده میتواند اجزاي چشم شامل پلکها - مجاري اشکی -
ملتحمه - قرنیه - عدسی - زلالیه - زجاجیه و حتی با امکانات جانبی شبکیه
را نیز بررسی نماید . با این وسیله طیف وسیعی از بیماریهاي چشم را میتوان
تشخیص داد . بیشترین کاربرد این وسیله تشخیص کدورت هاي مدیاهاي
شفاف چشم مانند اختلالات قرنیه و آب مروارید و حتی آب سیاه .
: TOPCON اسلیت لمپ
-1 لامپ : 6 ولت و 4,5 آمپر - 1 عدد
-2 فیوز : 125 ولت و 6 آمپر - 2عدد (مربوط به میز )
تونومتر :
دستگاهی براي اندازه گیري فشار داخل چشمی است. روش تونومترى مسطحسازى به کمک تونومتر گلدمن روي اسلیت
لامپ انجام مىشود. تونومترى گلدمن به این صورت انجام مىشود که بیمار جلو اسلیت لامپ
قرار مىگیرد، در چشم او قطره بىحسى موضعى و فلورسئین استفاده مىکنیم. سپس
درحالىکه نور آبى اسلیت لامپ نوك تونومتر مىتابانیم با مشاهده از داخل اسلیت لامپ نوك
تونومتر (ضد عفونى شده) را بر روى قرنیه مىگذاریم و سپس با پیچ کنار تونومتر فشار وارده بر
قرنیه را تغییر مىدهیم. تصویرى که از داخل اسلیت لامپ مشاهده مىکنیم بهصورت دو
نیمدایره سبز است که با چرخاندن پیچ فوق کارى مىکنیم که لبه دو نیمدایره روى هم قرار
گیرند.
در این حالت قرنیه پهن شده است و عدد روى پیج (بعد از 10 برابر کردن) فشار داخل کرده
چشم را به میلیمتر جیوه نشان مىدهد.
ایندایرکت افتالموسکوپ :
این افتالموسکوپ، از یک چراغ که به دور سر بسته میشود و یک لنز
دستی کوچک، تشکیل شده است. افتالموسکوپ غیرمستقیم با میدان دید
وسیع، امکان بررسی بهتر و واضح ترعمق چشم را، حتی با وجود آب مروارید،
فراهم می کند. افتالموسکوپ غیرمستقیم ممکن است تک چشمی یا دو چشمی
باشد. در نوع غیرمستقیم، بیمار میتواند در حالتهاي خوابیده یا نیمه نشسته
قرار بگیرد. در این ابزار نور بسیار روشنی به چشم تابانده میشود که البته
میتواند ناراحت کننده باشد اما دردناك نیست.
اقلام مصرفی فنی :
-1 لامپ ایندایرکت افتالموسکوپ
 افتالموسکوپ و رتینوسکوپ دستی :
رشته اي نور از رتینوسکوپ به درون چشم بیمار که باز نگه داشته
شده، فرستاده می شود. این رشته نور ازشبکیه بازتاب می شود و براي
پزشک مانند یک منبع نور عمل میکند . از آنجا که جسم واقع در نقطه دور
چشم در شبکیه چشم در حال استراحت کانونی می شود، نوري که از
شبکیه چشم در حال استراحت می تابد، تصویري متمرکز در نقطه دور
ایجاد خواهد کرد. پزشک از درون رتینوسکوپ به چشم بیمار می نگرد و
عدسی هایی در مقابل چشم بیمار قرار می دهد تا تصویر شبکیه بیمار در
چشم پزشک متمرکز شود. براي تعیین شماره عدسی جهت اصلاح چشم بیمار، پزشک باید توان این عدسیهاي اضافه شده را
به توان دیوپتري مورد نیاز براي تمرکز چشم در بینهایت، تغییر دهد.
اقلام مصرفی فنی :
-1 لامپ افتالموسكوپ
٢-لامپ رتینوسكوپ
 اتوسکوپ :
نام وسیلهاي پزشکی است که براي مشاهده داخل گوش از آن استفاده ، (Auriscope) یا اوریسکوپ (Otoscope) اتوسکوپ
میشود. پزشکان از این وسیله به منظور غربالگري برخی بیماريها در معاینات دورهاي معمول و یا بررسی برخی شکایات
مرتبط با سیستم شنوایی استفاده میکنند. با کمک اتوسکوپ میتوان گوش خارجی و میانی را مورد معاینه قرار داد.
حاوي یک منبع الکتریکی تولید نور و یک عدسی با قدرت ،« سر » . تشکیل شده است « سر » و یک « دسته » اتوسکوپ از یک
بزرگنمایی کم است. انتهاي قدامی این وسیله داراي ناحیهاي به منظور اتصال یک اسپکولوم
پلاستیکی براي ورود به داخل مجراي گوش میباشد.
در بسیاري از مدلهاي اتوسکوپ، دریچه عدسی به صورت متحرك و قابل جداسازي بوده که
به وسیله آن میتوان برخی از ابزار معاینه را با هدایت اتوسکوپ وارد مجراي گوش کرد. از این
خاصیت به عنوان مثال، در خارج کردن ترشحات گوش (سرومن) استفاده میشود. برخی دیگر
از مدلها، داراي محلی به منظور وارد کردن هوا از طریق اسپکولوم به داخل مجرا براي ارزیابی
میزان تحرك پرده تمپان میباشند. بسیاري از اتوسکوپهاي مورد استفاده در مطبها، از نوع
ثابت بوده، در حالی که برخی نیز قابل حمل هستند. انواع ثابت با کمک یک رابط به منبع
الکتریسیته متصل میشوند، در شرایطی که انواع قابل حمل، اغلب حاوي باتريهاي قابل شارژ
هستند.
اقلام مصرفی فنی :
-1 لامپ اتوسكوپ
نگاتوسکوپ :
وسیله اي است که براي مشاهده فیلم هاي رادیوگرافی مورد استفاده قرار می گیرند . این
وسیله می تواند در داخل دیوار اتاق عمل تعبیه شود و هم می تواند به صورت جداگانه
قرار گیرد . نگاتوسکوپ ها در ابعاد و اندازه هاي گوناگونی موجود می باشند .
ساکشن :
دستگاهی است که توسط پمپ مکش و با ایجاد خلاء باعث ایجاد فشار منفی شده و هوا و
مایعات را به دورن میکشد. این دستگاه براي جمعآوري ترشحات و خونجهت دید بهتر
جراح خون و مایعات موجود در محل جراحی توسط ساکشن مکیده شده و در یک شیشه
جمع میگردد.وجود ساکشن در قسمت بیهوشی بسیار ضروري است و براي تخلیه ترشحات
و مایعات موجود در راههاي هوایی بکار میرود. این دستگاه توسط پمپ مکش و با ایجاد خلاء باعث ایجاد فشار منفی شده و
هوا و مایعات را به دورن میکشد.
این دستگاه داراي دو مدل ساکشن مرکزي و پرتابل میباشد.
نوع ثابت یا سانترال 1 : داراي مخزن چند بار مصرف 2 داراي مخزن چند بار مصرف
پرتابل لوله هاي رابط و کاتتر ها و مخزن آن یکبار مصرف می باشند.
اقلام مصرفی فنی :
-1 لولھ دھاني
هیت لمپ :
لامپی است مخصوص معاینه و معمولا با پایه اي کنار تخت معاینه قرار میگیرد.
 ساکشن سانترال دیواري :
یک درب و دو ظرف یک لیتري نشکن از جنس پلی کربنات با قابلیت اتو کلاو
میباشد که همراه با فلوتر دقیق از مواد درجه یک و بدنه از رنگ کوره اي شیر
کنترل جهت تنظیم قدرت وکیوم وگیج نشان دهنده جهت ساکشن بیماران
بستري و روي تخت و با اتصال به اوتلتهاي ساکشن سانترال ،کار مکش را انجام
میدهد.
اوتلت گازهاي طبی و فلومتر اکسیژن و...:
آداپتورهاي براي دسترسی به گازهاي طبی و سیستم وکیوم میباشند. معمولاً اتلت گاز طبی جایگاه ثابتی است که وسایلی که
به گازهاي طبی یا وکیوم احتیاج دارند به آن متصل می شوند. اتلت ها براي هر گاز طبی و یا وکیوم به طور اختصاصی تولید
می شوند
پاراکلینیک
اسپکولار ماکروسکوپ :
از این (specular microscope) دستگاه اسپکولار میکروسکوپ
دستگاه جهت شمارش سلول هاي آندوتلیال قرنیه و ارزیابی مساحت
سلولی و درصد سلولهاي 6 ضلعی استفاده می شود. اطلاع از وضعیت
این سلولها جهت انجام هر گونه عمل جراحی داخل چشمیمفید و
گاهی ضروري است.
نمونه تصویر اسپکولار ماکروسکوپ که در آن علاوه بر تعداد متوسط سلولهاي اندوتلیوم شکل و مساحت آنها نیز مورد نظر میباشد.
اقلام مصرفی فنی :
-1 فیوز : 6 آمپر - 2 عدد (مربوط به میز )
-2 کاغذ پرینت
HP deskjet –D4263(140 & -3 کارتریج مدل( 141
Chinrest Paper-4
OCT 
این عکسبرداري از شبکیه توسط روشی که توموگرافی همدوسی
و (optical coherence tomography) نور نام دارد
متد نسبتا جدیدي است،انجام می شود.در این روش از نور براي
عکس برداري با کیفیت بالا از شبکیه استفاده می شود.
هاي مرسوم،یک سري عکس 2 بعدي متقاطع از شبکیه را OCT
بازدهی می کنند که می توانند با هم ترکیب شوند تا یک تصویر
3 بعدي از حجم آن بدهند. براي تشخیص بهتر بیماري ها یک
تصویر 3 بعدي با کیفیت بالا خیلی کمک می کند.کم بودن
سرعت تصویر برداري و نیز حرکات غیر عادي چشم و نیز کدورت
مدیاها ،موانعی هستند که بر سر تصویربرداري از شبکیه قرار می
گیرند.
سر عصب و لایه هاي شبکبه OCT نمونه تصویر
اینطور عمل می کنند که نور رابه طور مرتب ساطع می کنند .و داخل OCT سیستم هاي
چشم را اسکن می کنند.این اسکن ها به صورت خطوط متوالی و با فاصله هاي کوتاه
هستند.این تصاویر در کنار یکدیگر قرار می گیرند تا تصاویر کیفیت بالا را ارائه
دهند.دستکاه هاي در حال حاضر ،قادر به به تصویر برداري بین چند صد تا چند هزار خط
در ثانیه هستند. یک بیمار به طور معمول تنها می تواند 1 ثانیه چشم خود را بی حرکت
نگه دارد .که این باعث می شود اطلاعات در مورد تصویر 3 بعدي محدود شود.
بنابراین براي تشخیص و پی گیري بسیاري از بیماري هاي شبکیه مانند سوراخ هاي
ماکولا، ادم ماکولا، دژنرسانس ماکولا، رتینوپاتی دیابتی و گلوکوم به کار می رود. از آنجائی
که دراین تکنیک از یک منبع نورانی استفاده می شود احتیاجی به تماس با چشم وجود ندارد و در عرض
چند ثانیه انجام می گیرد.
اقلام مصرفی فنی :
-1 فیوز - 2 عدد ( 5 آمپر و 8 آمپر )
-2 کاغذ گلاسه مخصوص
HP deskjet –D4263(140 & -3 کارتریج مدل : ( 141
ابرومتري و توپوگرافی :
هاي قدامی و خلفی علاوه بر ( elevation ) اندازه گیري برجستگی
براي آنالیزو تشخیص کامل قرنیه، قطر قرنیه ( curvature ) انحناء
ها ي مقایسه اي قبل و بعد از عمل که در روند map ، و زاویه کاپا
درمانی با لیزر بسیار قابل توجه می باشد،از جمله تصاویري است که
بیمار از ( iris ) این دستگاه به کاربر میدهد. شناسایی اتومات عنبیه
طریق روند درمانی براي امنیت عمل جراحی و همچنین جبران
جداگانه اعوجاجات ، map ، cyclotorsion شیفت مرکز مردمک و
داینامیک و اطلاعات مربوط به خطاهاي چشمی pupillometry
رده بالا مثل کما،تري فویل،زرنیکه و....
توپوگرافی که اصل لغت آن از منشا علم زمین شناسی گرفته شده به معناي نقشه بلندي و پستیهاي سطح قرنیه است.
یک نمونه تصویر توپوگرافی
دستگاه توپوگرافی حلقه هاي نورانی بر سطح قرنیه می تاباند که دستگاه کامپیوتر همراه آن از روي بازتاب شکل این حلقه ها
به قدرت انکساري قرنیه در نقاط مختلف آن پی می برد. قدرتهاي مختلف سطح قرنیه به صورت رنگهاي مختلف طراحی و
مشخص می شود که باعث سهولت در تشخیص بیماریهاي مختلف قرنیه می شود. انجام توپوگرافی قبل از عمل براي آنست
که بیماریهاي مختلف به خصوص اگر آستیگماتیسم نامنظم یا قوز قرنیه وجود داشته باشد تشخیص داده شود. تصویرهاي ذیل
مربوط به اصول تشکیل تصویر توپوگرافی و ابرومتري میباشد
کرنیال ابرومتري مانند توپوگرافی عمل مینماید. ولی در ابرومتري اکولار بررسی کل چشم مد نظر میباشد که با انداختن
مکعبی پر از نقاط نوري داخل چشم و گرفتن فیدبک بازتاب نورها و مقایسه با مرجع استاندارد کل خطاهاي چشم را ترسیم
میکند.
نمونه تصویر ابرومتري کرنیال و آکولار
اقلام مصرفی فنی :
-1 کاغذ پرینت
Canon IP4600 (520 & -2 کارتریج مدل : ( 521
Chinrest Paper-3
 ارب اسکن :
به وسیله این دستگاه، توپوگرافی قرنیه یعنی ساختمان کلی قرنیه شامل ضخامت و عمق اتاق قدامی، اندازه مردمک
وکراتومتري و شکل قسمت جلوئی و خلفی آن مشخص می شود. همچنین میزان پیشرفت کراتوکنوس نیز قابل تشخیص
است. . ارب اسکن با انداختن حلقهاي نور لامپ تنگستن از دو جهت روي قرنیه نقشه توپو، آن را نمایش میدهد و ویژگیهاي
قرنیه مانند ضخامت،انحنا قرنیه همچنین سایز مردمک و دیگر ویژگیهایی مهم آنرا نقشه میکند.
نمونه تصویر ارب اسکن
اقلام مصرفی فنی :
Chinrest Paper-1
-2 کاغذ پرینت
HP deskjet -3 کارتریج مدل 6940
پکیمتري:
با استفاده از امواج صوتی که به چشم میفرستند و بازتاب آنرا میگیرد میتواند با دقت بالا ضخامت قرنیه را اندازه بگیرد.
اقلام مصرفی فنی :
-1 باطري قلمی – 6 ولت ( 4 عدد 1,5 ولت)
-2 کاغذ پرینت
پریمتري :
به کمک دستگاه پریمترى اختلال میدان دید ناشى از بیمارىهاى شبکیه، عصب بینائى و مسیر بینائى داخل جمجمهاى را
تشخیص داده و پیگیرى مىکنند. باید توجه داشت که این
آزمون به پاسخهاى فرد وابسته است.در این دستگاه بیمار در
برابر نیمکره سفید توخالى مىنشیند و سپس میدان دید او
که شدت و اندازه آنها قابل (LED توسط نقاط نورانى ( 220
تنظیم است به هر دو روش استاتیک و کینتیک بررسى و
ترسیم مىشود. نقاط نورانی به صورت رندوم روشن و خاموش
میشوند و سیستم هوشمند دستگاه با هربار کلیک کردن بیمار
میفهمد که آیا نقطه دیده شده است و یا نه.
نمونه پرینت خروجی پریمتري هامفري
پریمترهاى خودکار کامیپیوترى
در روش پریمترهاى خودکار کامیپیوترى به کمک کامپیوتر حساسیت آستانه هر نقطه از میدان دید (پریمترى استاتیک) را به
دقت بهصورت اعدادى مشخص مىکنند. این دستگاه مىتواند پریمترى بیمار را بهصورت نمودارهائى که حاصل از پاسخ بیمار
به روشن شدن نور مىباشد، نشان دهد و همچنین نتیجه پریمترى بیمار را در حافظه خود نگه دارد.
اقلام مصرفی فنی : 
-1 لامپ : 6 ولت و 30 وات - 2 عدد (یک عدد پایه بلند /یک عدد پایه کوتاه ) 
Glide Pad -2 
Chinrest Paper -3 
-4 کاغذ پرینت رولی 
 آنژیوگرافی چشم :
براي انجام این تست، تزریق
یا Fluorescein
Indocyanine green)
به داخل ورید بازوئی (ICG
انجام می گیرد و براي عکس
برداري از قسمت عقبی
چشم، از دوربین
استفاده می شود. این تست براي بررسی جریان خون شبکیه و کوروئید fundus
استفاده می شود. معمولا" براي بررسی عروق شبکیه از فلئورسئین و براي بررسی
استفاده می شود. آنژیوگرافی فلئورسئین بیشتر براي بررسی رتینوپاتی ICG عروق کوروئیدال و قسمت هاي عمقی تر، از
،ICG . ماکولا کاربرد دارد wet دیابتی، بیماري هاي انسدادي عروق مانند انسداد شریان یا ورید شبکیه و ارزیابی دژنرسانس
براي بررسی خون درماکولا کاربرد بیشتري دارد.
این دستگاه داراي دو منبع لیزر با طول موج بین 400 الی 500 نانومتر میباشد و یک منیع لیزر اینفرا رد،دو لیزر ابتدائی به
مواد حاجب ذکر شده حساس میباشند و آن مواد این نورها را به خوبی بازتاب میدهند. درنتیجه رگها به خوبی نمایان
میشوند.
اتاق لیزر
لیزر یاگ :
می باشد که در ناحیه ي مادون قرمز می باشد. nm طول موج نور خروجی معمول از این لیزر 1064
جهت انجام اعمال کپسولوتومی ( خال سوز یک (LED) لیزر یاگ با طول موج 1064 نانومتر وبا سیستم روشنایی
روزنه اي در پرده ي تار ( کپسول خلفی (Nd:YAG) میلیاردم ثانیه اي نور فرو سرخ شدید از لیزر نئودیمیم، ایتریم گارنت
عدسی بعد از عمل آب مروارید) پدید می آورند و با از بین بردن ان پرده ، دید واضح را برمی گردانند. نوك باریکه ي لیزر
فروسرخ که کانونی شده آنقدر انرژي دارد که سلولهاي تیره شده را بخار کند و به سایر بافت هاي چشم آسیب نرساند. شایع
ترین عارضه ي جراحی کاتاراکت،کدورت کپسول خلفی است که معموال ناشی از تکثیر سلول هاي اپی تلیال عدسی است که
با مخدوش کردن محور بینایی باعث کاهش دید
بیمار می شود.
و ایریدوتومی ( در این بیماري فشار درون
چشم افزایش می یابد و در جراحی کافی است
که سوراخی به قطر 50 میکرون در میان دو
اتاقک جلویی و پشتی چشم براي بیرون رفتن
مایع چشم به وجود آید) استفاده میشود.
اقلام مصرفی فنی :
-1 لامپ : 6 ولت و 20 وات - 1 عدد
-2 فیوز : 4 آمپر - 2 عدد (مربوط به میز )
-3 فیوز : 6,3 آمپر - 2عدد (مربوط به دستگاه)
Chinrest Paper -3
29 ) لیزر سبز :
لیزر هاي سبز لیزرهاي دیودي هستند که ، دیودها براي پمپاژ یک لیزر جعبه اي با طول موج 1064 نانومتري (که
هنوز در طیف مادون قرمز است) استفاده می شود. به علاوه یک کریستال غیرخطی دارند که پرتوهاي 1064 نانومتر را به
532 نانومتر تبدیل می کنند و به این ترتیب یک نور درخشان سبز تولید می شود .یک اشعه قوي از نور لیزر بر بروي قسمت
صدمه دیده شبکیه متمرکز میشود. تابش اشعه لیزر رگهاي نشت کننده را میبندد و بدینوسیله تورم مرکز دید کم میشود. این
نامیده می شود. “ Photocoagulation" نوع درمان فوتوکوآگولاسیون
PRP=Panretinal Photocoagulation:
به معناي تشکیل عروق خونی بد (ناکارآمد) در داخل چشم است. Proliferative diabetic retinopathy
درمان این حالت ایجاد سوختگی هائی در کل رتین (در 360 درجه رتین) به جز ناحیه ماکولا ( ناحیه مربوط به دید مرکزي)
است. دانشمندان معتقدند که با لیزر کردن قسمت بزرگی از شبکیه نه تنها عروق ناکارآمد بلکه عوامل مولد عروق جدید نیز از
بین می روند. معمولا” این نوع لیزر به دلیل احساس ناخوشایند و دردي که ایجاد می کند در 2 تا 3 جلسه انجام می شود. اگر
براي کنترل رگ زائی جدید الزامی است اما می تواند باعث از بین رفتن قسمتی از دید محیطی شده یا دید در شب PRP چه
را مختل کند و یا باعث ورم شبکیه شود. از طرفی درمان ناکافی باعث ادامه رشد تولید عروق جدید شده که می تواند درنهایت
منجر به از دست رفتن بینائی به دلیل خونریزي ویتره یا جداشدگی شبکیه شود.
اقلام مصرفی فنی :
(PG -1 لامپ : 6 ولت و 20 وات - 1 عدد (هالوژن مدل 22
-2 فیوز : 8 آمپر - 2 عدد (مربوط به میز )
-3 فیوز : 200 میلی آمپر و 240 ولت (مربوط به اسلیت )
-4 فیوز : 3,15 آمپر و 250 ولت (مربوط به لیزر )
Chin rest Paper -3
30 ) لیزر زرد :
طول موج زرد که توسط متخصصان شبکیه مورد استفاده
قرار میگیرد. اجازه کنترل بیشتري را در منطقه ما کولا میدهدو
کاربردش به طور کلی مشابه لیزر سبز میباشد.
اقلام مصرفی فنی :
(PG -1 لامپ : 6 ولت و 20 وات - 1 عدد (هالوژن مدل 22
-2 فیوز : 8 آمپر - 2 عدد (مربوط به میز )
-3 فیوز : 200 میلی آمپر و 240 ولت (مربوط به اسلیت )
-4 فیوز : 3,15 آمپر و 250 ولت (مربوط به لیزر )
Chin rest Paper -3
31 ) لیزر اگزایمر :
نوعی لیزر ماوراي ( Excimer) لیزر اگزایمر
بنفش با انرژي بالاست که براي تخریب و سوزاندن میزان
محاسبه شده اي از بافت قرنیه بکار می رود. این لیزر از یک
مخلوط گازي با دو مولکول مختلف تشکیل شده است ( یک
گاز نادر مثل آرگون و یک هالوژن مثل فلوراید). طول موج آن
193 نانومتر بوده و بنابراین نفوذ بسیار کمی دارد و فقط در
سطح چشم( قرنیه) اعمال اثر می کندو به همین دلیل براي
شکل خاصی از تاثیر لیزر بر ( Photoablation) از آن استفاده می شود. فوتوابلیشن ( Ablation) تخریب سطح قرنیه
بافت می باشد که اساس جراحی رفرکتیو را تشکیل می دهد و از سال 1983 بکار گرفته شده است. اشعه لیزر اگزایمر با
تخریب بافتی در مرکز قرنیه( در موارد نزدیک بینی) و در محیط قرنیه( در موارد دور بینی) باعث تغییر شکل قرنیه و در
نتیجه باعث تغییر قدرت دیوپتریک قرنیه شده و عیوب انکساري را حذف و یا کم می کند.
انواع جراحی لیزري رفرکتیو
در این روش ابتدا با استفاده از الکل رقیق شده( 20 درصد)، اتصالات اپیتلیوم قرنیه به نسج (PRK): *فوتورفرکتیوکراتکتومی
زیرین خود را، شل کرده و اپیتلیوم را بطور کامل بر می داریم، سپس اشعه لیزراگزایمر به ناحیه مذکور تابانده می شود. پس از
اعمال اثر تخریبی و برداشت بافتی سطح قرینه را با لنز، پانسمان می کنیم ( بانداژ کنتاکت لنز) تا اپیتلیوم تازه رشد کند.
در این روش توسط دستگاهی به نام میکروکراتوم که در داخل آن (Laser in situ keratomileusis= LASIK): *لیزیک
تیغه اي وجود دارد، یک لایه فلپ از سطح قرنیه شامل اپیتلیوم و لایه بومن و قسمتی ازاسترماي قدامی جمعاً به ضخامت
حدود 160 میکرون بریده می شود که فقط دریک سمت ،قرنیه به لایه هاي زیرین متصل است. سپس این لایه را از روي
قرنیه کنار زده و اشعه لیزربرروي این سطح تابانده می شود.مقداري از قرنیه که توسط لیزربرداشته می شود متفاوت و بستگی
250- 100 میکرون است. در نهایت بایستی حدود 300 - به میزان عیب انکساري( نمره چشم) دارد. ولی معمولاً بین 20
میکرون از قرنیه در زیر فلاپ باقی بماند( در نتیجه ضخامت باقیمانده قرنیه با احتساب ضخامت فلاپ بیش از 400 میکرون
خواهد بود). سپس فلپ به جاي خودش برگردانده می شود.
با استفاده از اتانول 18 درصد اتصالات اپیتلیوم قرنیه را از نسج زیرین خود شل می کنیم. سپس اپیتلیوم را : (LASEK) لازك
بصورت فلاپ بلند کرده و اشعه لیزر را به سطح قرنیه می تابانیم و پس از شست وشو، لایه اپیتلیوم را به محل اصلی خودش بر
صرفاً درد کمتر آن پس از جراحی است. برتري دیگري نسبت به هم ندارند. PRK می گردانیم. مزیت این روش نسبت به
روش تولید این لیزر گازي به این ترتیب میباشد که در میدان مغناطیسی ناشی از ولتاژ
نزدیک به 850 ولت،اتمهاي آرگون و فلوراید تمایل دارند که الکترون از دست داده و به دست آورند تا به پایداري برسند و
نتیجه اي پایداري ساطع شدن انرژي میباشد که از طریق آینه ها و سیستم اپتیکی یکسو شده و به سمت چشم هدایت
میشوند و عمل بخار شدن بافت که توضیح آن آمد را انجام دهند.
اقلام مصرفی فنی :
-1 كاغذ فلوئنس
٢- كاغذ تست دریفت
٣- گاز آرگون فلوراید
 دستگاه کراس لینکینگ :
Collagen ) یکی از درمان هاي جدید قوز قرنیه که در چند سال اخیر مطرح شده پیوند متقاطع بین رشته هاي کلاژن قرنیه
با استفاده از اشعه ماورابنفش و داروي ریبوفلاوین است. در این روش پس از برداشتن لایه سلول (CXL یا Cross-Linking
هاي سطحی (اپیتلیوم) قرنیه، به مدت سی دقیقه (هر 5 دقیقه یک بار) قطره ریبوفلاوین 1/. درصد در چشم ریخته میشود و
سپس طی مدت 5 دقیقه بعدي ، اشعه اولتراویوله (ماوراء بنفش) به قرنیه تابانده می شود . این کار باعث افزایش پیوندهاي
متقاطع بین رشته هاي کلاژن قرنیه (مطابق شکل زیر) و
در نتیجه افزایش استحکام قرنیه میشود.
در بررسی هاي سه تا پنج ساله دیده شده که پیشرفت
بیماري تقریبا در % 100 موارد متوقف شده ودر نیمی از
موارد قرنیه اندکی مسطح تر شده ویا بیماري کمی
(حدود 2٫87 دیوپتر) بهبود یافته است. و بینائی اصلاح
شده 1٫4 خط بهتر شده است. این روش باعث می شود پیوند قرنیه نیاز نباشد و یا به تاخیر بیفتد.
33 ) پایه لامپ یو وي هوشمند :
در حال حاضر به شکل UVC پایه هاي لامپ
گرد می باشند که عملاً این نوع کاربري لامپ
مؤثر به UVC ،% ها موجب می شود تا 75
داخل یعنی به وسط پایه تابیده شود و فقط
%25 آن جهت ضدعفونی در محیط مورد
استفاده قرار می گیرد . در حالیکه در پایه
به شکل خطی ، مقدار بسیار جزئی UV لامپ
به داخل تابیده می شود و بیش از UV اشعه
%98 آن به اطراف جهت از بین بردن اجرام
مورد استفاده قرار می گیرد.
روي یک پایه خطی می باشد و قابلیت جابجایی دارد. UVC این دستگاه داراي 4 لامپ
خطی هوشمند بشرح زیر میباشد: UVC اهم مزایاي پایه لامپ
-1 ساعات روشن بودن لامپها را جمع بندي می کند و روي صفحه نمایش دستگاه ، نشان می دهد.
-2 اتمام طول عمر لامپها را اخطار می دهد.
-3 در زمان خاموش بودن لامپها ، می تواند صحت و ساعات کارکرد و یا اتمام طول عمر لامپها را اطلاع دهد.
سیستم کنترل از راه دور قادر است با ، UV -4 مجهز به سیستم کنترل از راه دور : با توجه به خطرات تابش مستقیم
امواج رادیویی ، لامپهاي دستگاه را از فاصله دور و از پشت درب بسته روشن و خاموش نماید.
قسمت هاي مختلف دستگاه:
روي آن قرار می گیرد. UVC 1)پایه : 4 عدد لامپ
2)سیستم هوشمند : در قسمت بالاي پایه قرار گرفته و خود شامل:
همیشه ساعت و روز مورد نظر روي آن مشخص است. LCD : الف – صفحه
براي وارد شدن به منوهاي مختلف سیستم هوشمند می باشد. Key board : ب – صفحه
که وضعیت 4 عدد لامپ روي دستگاه رااز نظر روشن ، خاموش ، پایان طول عمر مفید و یا سوختن به lED ج – چراغ هاي
کاربر نشان می دهد.
3) سیستم کنترل از راه دور : دستگاه را تا فاصله حداکثر 10 متر از پشت در بسته روشن و خاموش می کند.
34 ) تجهیزاتی چون کپسول اکسیژن،مانومتر ، آمبوبگ،سانترال هواي فشرده و ساکشن
سانترال ،اتوکلاو و ظرف ساکشن در همه اماکن ذکر شده وجود دارد.
درمانگاه قلب:
35 ) الکتروکاردیوگراف :
که در فرهنگ عامه به آن نوار قلب گفته میشود، و در متون علمی معمولاً با : ( Electrocardiogram) الکتروکاردیوگرام به انگلیسی
مشخص میشود، روشی براي ترسیم فعالیت ( Elektrokardiogramm) مورد دوم مخفف کلمه آلمانی EKG یا ECG مخفف
الکتریکی قلب است.
پالس هاي الکتریکی در گره سینوسی قلب ایجاد می شوند و به سوي ماهیچه قلب فرستاده می شوند.این پالس ماهیچه هاي دیواره قلب
را تحریک کرده و موجب انقباضات سیستولی می گردد.موجهاي الکتریکی در نقاط اتصال الکترودها اندازه گیري می شوند. اکترو
کاردیوگراف ولتاژ بین دو یک جفت الکترود را نشان می دهد و فعالیت ماهیچه اي که اندازه گیري می شود به شکل یک نمودار نشان
داده می شود. در هر الکترو کاردیوگرام موجهاي
وجود دارد. Q_R_S_T_P
مربوط به د-پلاریزاسیون دهلیز هاست. P: موج
مربوط به ر-پلاریزاسیون بطن هاست. T: موج
مربوط به د-پلاریزاسیون بطن است. QRS: کمپلکس
اقلام مصرفی فنی :
-1 ژل
36 )فشارسنج پزشکی :
فشاري که در هر انقباض عضله قلب در اثر برخورد خون به دیواره سرخرگ وارد میشود فشار خون مینامند. فشار خون
بوسیله دستگاه مخصوصی به نام فشارسنج قابل اندازهگیري است.
ساختمان فشارسنج از یک بازوبند که بوسیله لوله لاستیکی از طرفی به مخزن مدرج جیوه و صفحه مدرج
مربوط و از طرف دیگر به یک پوآر یا پمپ (تلمبه) متصل است، تشکیل میشود. براي اندازهگیري فشار خون ابتدا بازوبند
دستگاه را 2 الی 3 انگشت بالاتر از چین آرنج میبندیم و پس از بستن پیچ تنظیم هوا بوسیله پمپ لاستیکی هوایی بازوبند را
پر از هوا میکنیم در نتیجه ستون جیوه (در دستگاه جیوهاي) یا عقربه مدرج (در دستگاه عقربهاي) شروع به بالا رفتن میکند،
فشار بازوبند را توسط پمپ آنقدر افزایش میدهیم تا نبض قطع گردد. سپس صفحه گوشی را روي شریان بازویی در ناحیه
جلوي چین آرنج قسمت داخل قرار داده و فشار هواي بازوبند را به تدریج و به آهستگی حدود 2 میلیمتر جیوه در ثانیه با باز
کردن پیچ مربوطه کم میکنیم، و بدین ترتیب فشار خون را اندازه میگیریم.
37 )اکوکاردیوگرافی :
دستگاه اکوکاردیوگرافی در واقع یک سیستم اسکن اولتراسوند
و پردازش تصویر است که بمنظور تصویربرداري زمان واقعی و
غیرتهاجمی از ساختار هاي قلب بکار می رود. از دیگر
کاربردهاي این دستگاه بررسی سیستم عروقی بیمار می باشد.
براي تصویر برداري از نقاط و اعماق مختلف بدن پروبها یا
مبدلهاي مختلفی معرفی شده است. از جمله پرکاربردترین آنها
می توان به پروب حلقوي، خطی، کانوکس و ... اشاره کرد.
بعضی از دستگاه هاي اکوکاردیوگراف از قابلیت داپلر نیز
برخوردار هستند و توانایی تعیین جهت و سرعت جریان خون
را دارا می باشند.
در این روش تصویربرداري، امواج فراصوت، از طریق وسیلهاي
در دست پزشک یا رادیولوژیست، به بدن بیمار فرستاده
میشود و بازتاب این امواج از بدن، بصورت تصاویري مقطعی
نمایان میگردد. با توجه به اینکه امواج فراصوتی براي انسان
ضرر ندارد، از این روش به ویژه در بررسی سلامت جنین در
دوران بارداري استفاده میشود ولی سایر انسانها هم ممکن
است به دلایل مختلف نیاز به سونوگرافی پیدا کنند همچنین
در بررسی پروستات، کلیهها، کبد و مجاري صفراوي، همچنین دریچههاي قلب، روش مناسبی میباشد. اکوکاردیوگرافی، روشی
از سونوگرافی است که در بررسی قلب، ساختمان و حرکات آن و عروق بزرگ آن مورد استفاده قرار میگیرد. برخلاف
با کمک اکوکاردیوگرافی میتوان از حرکات قلب و عملکرد دریچههاي آن نیز تصاویري ، MRI وCT ، X عکسبرداري اشعه
بدست آورد.
اقلام مصرفی فنی :
-1 کاغذ پرینت ( 2 مدل)
HP – 2035 ( -2 کارتریج مدل : ( 05
38 )اسپیرومتري :
Non آزمایش بدون درد و Spirometry
است که با آن می توان تنفس یک فرد را Invasive
اندازه گیري نمود (حجم تنفسی). اسپرومتري در
سال 1946 در انگلیس اختراع شد.
دستگاهی است که بیمار از طریق آن می تواند براي
ایجاد حداکثر انبساط ریه ها، دم آرام و عمیق انجام
دهد.
وضعیت و پوزیشن بیمار به صورت نشسته یا نیم
نشسته است بنابراین با این پوزیشن دیافراگم حرکت
بیشتري خواهد داشت، گرچه ممکن است این درمان
براي بیمار در اسپیرومتر طبق دستور العمل سازنده آن بایستی جایگزین شود و منظور از بکار بردن دستور العمل اندازه گیري
تدریجی افزایش حجم دمی است که بیمار آن را با تنفس هاي عمیق و عمیق تري که انجام می دهد، دریافت می کند.
اقلام مصرفی فنی :
-1 لوله دهانی
-2 کاغذ پرینت رولی
39 )الکترو شوك:
وقتی قلب از حرکت بایستد یا ناهماهنگ عمل کند، دستگاهی به نام دیفیبریلاتور، قلب را مجدد به تپش درمی آورد.
دفیبریلاتور= دستگاهی براي خنثی نمودن (بی اثر کردن) انقباضات ناهماهنگ قلبی
سلولهاي درون ماهیچه (عضلات) قلبی، جریان الکتریکی را برقرار میسازد.این جریان در درون ماهیچه قلبی
در مسیر ویژهاي جاري میگردد. هر زمان که این اتفاق بیفتد (جریان برقرار گردد) انقباضات ماهیچه قلبی پمپ کردن خون را
موجب میشود (ضربان قلب)، این الگوي الکتریکی هماهنگ قلب براي پر و خالی شدن با هر ضربان که موجب گردش خون در
سرتاسر بدن میشود، ضروري است. وقتی که این الگوي الکتریکی به هم میخورد و ناهماهنگی ایجاد میگردد (فیبریلاسیون)،
انقباضهاي ماهیچه قلبی نامتعادل شده و خون پمپ نمیشود.
این عمل موجب کاهش فشار خون، کمبود اکسیژن، آسیب ماهیچه قلبی و مرگ نابهنگام میگردد. دستگاه دفیبریلاتور
(الکتروشوك) جهت خنثی نمودن عمل فیبریلاسیون و بازگرداندن انقباضات قلبی به حالت متعادل اولیه، مورد استفاده قرار
میگیرد؛ همچنین در مواقعی که قلب از کار بازمیایستد، براي شروع مجدد ضربان قلبی از این دستگاه استفاده میشود. (به
عنوان مثال بعد از یک شوك الکتریکی)
دفیبریلاتور از یک منبع تغذیه و یا یک باطري داخلی بزرگ براي شارژ نمودن یک خازن حجیم بین مقادیر 5 تا 400 ژول
استفاده میکند. دو قطعه فلزي (پرلس) یا همان الکترودها به دفیبریلاتور متصل است و بر روي هر دو طرف سینه بیمار قرار
میگیرد.
انرژي ذخیره شدن در درون خازن ازیک الکترود به الکترود دیگر از میان سینه بیمار (توسط سینه بیمار) آزاد یا دشارژ
میگردد؛ که در نتیجه این شوك به قلب منتقل شده و ضربان ریتمیک (منظم) مجددا به قلب بازمیگردد. دفیبریلاتورها
را نمایش میدهد و واحد ECG و ثبتکننده الکتروکاردیوگرام دارند که دایماً شکل موج ECG همچنین یک مانیتور مربوط به
اندازهگیري آن ژول است.
اقلام مصرفی فنی :
-1 کاغذ پرینت مخصوص
-2 ژل
40 )تست ورزش :
تردمیل یک صفحه متحرك با اعمال نیروي موتور است که امکان تنظیم نمودن سرعت و همچنین ارتفاع صفحه در یک
جهت (شیب) آن نیز وجود دارد.
کاربرد اصلی تردمیلها، تست ورزش است که در آن بیمار فعالیتی محدود را متناسب با وضعیت پایش
سیستم قلبی- عروقی خود انجام میدهد. هدف از انجام این تست، آشکار شدن اختلالات احتمالی عملکرد قلبی تحت فشار و
استرس است.
تردمیلها همچنین در فیزیوتراپی به عنوان فعالیتی در جهت توانبخشی اعضاي آسیبدیده و یابهبود سریعتر پس ازجراحی به
کار میرود. تردمیل داراي یک کمربند پهن بوده که امکان کنترل سرعتهاي مختلف آن توسط یک موتور الکتریکی وجود
دارد. شیب (زاویه) صفحه متحرك نیز توسط یک موتور بالابرنده قابل تنظیم است تا حرکت بیمار بر یک مسیر رو به بالا (تپه
مانند) شبیهساي شود. صفحه کنترل مقابل بیمار امکان کنترل سرعت، شیب و همچنین محاسبه باز زمانی مصرف انرژي بیمار
حین حرکت بر روي صفحه متحرك را فراهم میآورد. در این حالت ممکن است نرخ ضربان قلب نیز مانیتور شود.
امنیت بیمار و همچنین ECG اگر تردمیل براي انجام تست استرس به همراه مانیتورینگ به کار رود (همانند ثبت سیگنالهاي
صحت دادههاي ثبت شده از بیمار به حداکثر خواهد رسید.
یکی از روشهاي تشخیصی متداول در بیمارهاي ایسکیمیک قلب،تست ورزش است.توسط انجام این تست،تقاضاي اکسیژن
سیستمیک ونیاز به افزایش برونده قلب زیاد می شودوبدنبال ان قدرت انقباضی عضله میوکارد،افزایش یافته،حجم ضربه
اي،ریت قلب،وفشار خون سیستولیک بالا می رود.بدین ترتیب تقاضاي اکسیژن قلب نیز زیاد شده،جریان خون کرونر افزایش
می یابد.در مبتلایان به بیماري ایسکمیک قلب،هنگام تست،جریان خون کرونر بازدهی کافی براي براورد کردن نیازهاي
متابولیک قلب را ندارد،بنابراین علائم ایسکمی ظاهر می شود.
اقلام مصرفی فنی :
-1 كاغذ پرینت
٢- كارتریج
41 )هولترمانیتورینگ :
روشی براي کنترل وضعیت قلبی بیماربه صورت سرپایی است.لیدهاي مربوط به دستگاه هولتر درسه ناحیه زیرساب
چسبانده می شود.دستگاه هولترمعمولابراي مدت 24 تا 48 ساعت به بیماروصل می شودودرطی v کلاوین چپ و راست ودرناحیه 1
بیماردرتمام مدت برروي نوارهاي مخصوصی . ECG این زمان ازبیمارخواسته می شودکه به فعالیت هاي روزمره خودبپردازد
ثبت می گرددوتوسط کامپیوتر خاصی مورد برسی قرار می گیرد.درصوري که بیماردرطی 48 ساعت مشکلی نداشته باشد
این روش براي افرادي استفاده می شود که در طول شبانه روز فقط لحظات یا دقایق کوتاه دچار مشکل قلبی می شوند و بقیه
زمان ها مشکل واضحی ندارند. در این روش یک دستگاه ضبط به بیمار وصل می شود تا در طول شبانه روز فعالیت هاي
الکتریکی قلب را ثبت کند تا پزشک بعدا با بررسی آن ها وقوع حوادث قلبی را متوجه شودهولتر که در واقع عبارت کامل آن
پایشگر نوار قلب هولتر است، براي تشخیص بینظمیهاي تپش قلب به کار میرود.
درواقع، دستگاه کوچکی که بیمار براي 24 تا 48 ساعت با خود حمل میکند یک حافظه رایانهاي به شمار میآید. از طریق
چسبهاي روي قفسه سینه (الکترودها)، سیگنالهاي کارکرد الکتریکی قلب دریافت و توسط سیمهایی به دستگاه هولتر
ارسال میشود. دستگاه با استفاده از فیلترهاي اولیه خود قسمت مناسب از سیگنالهاي الکتریکی را که پارازیتهاي آن حذف
شده در خود نگاه میدارد.
بیمار پس از 24 تا 48 ساعت نزد درمانگاه مربوطه بر میگردد. در آن جا پس از جدا کردن الکترودها و سیمها، دستگاه هولتر
را به یک رایانه متصل میسازند. نرم افزار ویژه هولتر ضمن استفاده از فیلترهاي نرم افزاري خود اطلاعات ثبت شده در هولتر را
آنالیز و در جداول آماده میکند، ضمن اینکه قسمتهاي مهم آن را بهصورت نوار قلب نشان میدهد. این گزارش بهطور
معمول توسط چاپگر متصل به رایانه، چاپ و نسخهاي از آن به بیمار تحویل داده میشود.
بهعنوان نمونه، فرض بگیرید براي بیماري این دستگاه تجویز میشود. مدلی از این دستگاه که مانند گردنبند است به بیمار
داده و اندازه زنجیر آن طوري تنظیم میشود که دستگاه تقریباً روي قلب قرار بگیرد طوري که بتواند امواج الکتریکی قلب را به
بهترین صورت ممکن دریافت کند.
بخش بستري
42 )ونتیلاتور :
ونتیلاتور دستگاهی است که کار تنفس را براي بیمارانی که به طور موقت یا دائم دچار
مشکلات تنفسی هستند انجام می دهد .
جایگزینی اکسیژن و خارج شدن دي اکسید کربن توسط ریه ها صورت می
گیرد.اکسیژن هواي فرو برده شده به داخل ریهها به خون منتقل شده و دي اکسید
کربن از طریق سیستم گردش خون به ریه ها باز گردانده می شود تا از آنجا دفع شود .
دستگاه ونتیلاتور اکسیژن و هوا را به میزان مورد نیاز براي بدن با هم ترکیب نموده ، سپس آن را توسط تیوب هاي مخصوصی
تحت عنوان "مدار تنفسی" به بیمار تحویل می دهد . گاز (هوا) موجود در و نتیلاتور قبل از تحویل به بیمار ، تبدیل به بخار
مرطوب شده و سپس از طریق مدار تنفسی منتقل می شود .
درنتیجه ونتیلاتور وارد کردن هوا به درون ششها با استفاده از یک سري محاسبات که میزان ترکیب اندازه هاي مختلف فشار و
اکسیژن را در هواي ورودي به شش ها تنظیم می کند.هم چنین میتوان سرعت تنفس.حجم ومقدار مواد مصرفی را تغییر داد.
پس از این کارها ماشین هوارا وارد لوله هاي ونتیلاتور می کند تا بوسیله ي لوله ها هوا را وارد ریه ها کند
اقلام مصرفی فنی :
-1 سنسور اکسیژن
-2 باتري
43 )تخت ویژه بستري بیمار:
داراي پوزیشن هاي:بالا-پایین،زیرسر،زیرزانو و
ترندلبرگ می باشد. داراي چرخهاي آنتی استاتیک که
دوتاي آن داراي ترمز است. داراي 4ضربه گیر
لاستیکی درهرگوشه تخت وداراي پایه سرم میباشدکه
جهت رفاه حال بیماران بستري به کار میرود.
44 )سانترال مانیتورینگ :
سانترال معمولاَدر بخش هاي مراقبتهاي ویژه، در کنار هر تخت بیمار یک دستگاه مانیتور وجود دارد. اطلاعات بیماران از
طریق شبکه به پست پرستاري منتقل می شود و پرستار می تواند برروي سانترال مرکزي ، اطلاعات کلیۀ بیماران بخش را به
صورت همزمان ببیند.
باشند، نیازي به رفت وآمد پرستار بخش مراقبتهاي Cardioserver در صورتی که مراکز درمانی مجهز به سیستم سانترال
ویژه جهت تغییر در پارامترهاي مانیتور کنارتختی نخواهد بود، زیرا هرگونه تغییر در عملکرد سیستم براي هر یک از
امکان Cardioserver( مانیتورهاي کنارتختی در سیستم سانترال پیش بینی شده است. سیستم پست مرکزي (سانترال
را دارد. ارتباط مانیتورهاي کنارتختی با سیستم سانترال با استفاده از (Full Duplex) تبادل اطلاعات به صورت دوطرفه
ایجاد شده است. لذا امکان تبادل اطلاعات بین مراکز درمانی و حتی TCP/IP و بر اساس پروتکل LAN شبکه سریع محلی
منزل پزشک متخصص از طریق تلفن و در فواصل دوردست از طریق اینترنت وجود دارد.
می توان بدون کابل کشی در بیمارستان از مزایاي سانترال ( ، Optional به صورت Wireless همچنین با استفاده از ارتباط
انتقال تصاویر از طریق بسترهاي مخابراتی)جهت Packs ارتباط مانیتورها و سانترال) استفاده کرد. قابلیت استفاده از سرویس
انتقال اطلاعات بیماران نیز براي این سیستم مهیا شده است. همزمان با ارتقاء سخت افزاري و نرم افزاري مانیتورینگ قلب،
سیستم سانترال مرکزي نیز بهبود یافته و قابلیتهاي منحصر به فردي به آن اضافه گردیده است. سیستم سانترال با طراحی
ابتکاري و یکپارچه به عنوان مکمل مانیتورینگهاي قلب کنارتختی، در مدلهاي مختلف طراحی شده و مورد استقبال کاربران
قرار گرفته است.
45 )سیستم مرکزي احضار پرستار :
در ایستگاه پرستاري بخشهاي بستري نیاز به مانیتورینگ سانترال نمیباشد زیرا
که بیمارانی که نیاز به کنترل مداوم علائم حیاتی میباشند در این بخشها بستري
نمیباشند.
46 ) لارنگوسکوپ :
وسیله اي است که جهت دیدن حنجره (خشک ناي) از آن استفاده میشود.<b

اشتراک گذاری:

نظر بدهید