اشنایی با عمل لیزر

اشنایی با عمل لیزر

اصلاح عیب انكساري توسط لیزر
اعمالي ھستند كه براي اصلاح عیوب انكساري PRK لیزيك و
چشم نظیر نزديك بیني، دوربیني و آستیگماتیسم توسط
دستگاه لیزر اگزايمر انجام مي شوند. محل عمل قرنیه چشم
مي باشد و با تغییر شكلي كه روي قرنیه ايجاد مي كند باعث
شفافیت تصوير ايجاد شده در چشم مي شود. اين اعمال شامل
دومرحله مي باشند: درمرحله اول يك لايه نازك ازسطح قرنیه
برداشته مي شود و درمرحله دوم با استفاده از دستگاه لیزر
مخصوص كه به آن لیزراگزايمر گفته مي شود، تغییرات دلخواه بر
روي قرنیه ايجاد م يشود.
به طور كلي اعمال لیزر درچشم به دو دسته
تقسیم مي شود: يكي اعمال سطحي و دسته ديگر
لازك و اپي لیزيك جز اعمال سطحي و ، PRK . اعمال عمقي تر
لیزيك جز اعمال عمقي تقسیم بندي مي شود.
فتو ريفراكتیوكراتكتومي): ) PRK
مي باشد . در اين عمل PRK اولین شیوه اصلاح بینايي با لیزر
ابتدا لايه پوششي سطح قرنیه (اپي تلیوم ) به صورت دستي
برداشته مي شود و سپس اشعه لیزر به قرنیه تابانده مي شود
پس از عمل چند روز طول مي كشد تامجددا لايه پوششي
سطح قرنیه ترمیم شود و سطح قرنیه را بپوشاند. ازمزاياي اين
روش اين است كه برش بروي قرنیه انجام نم يشود، در نتیجه
استحكام قرنیه كمتر دچار آسیب مي شود. ولي از اشكالات آن
اين است كه به علت تاخیر در ترمیم قرنیه، بازگشت بینايي كند
بوده و چند روزي بیمار درد و ناراحتي چشم خواھد داشت و از
اشكالات ديگر آن، درشماره ھاي بالا ايجاد كدورت قرنیه
مي باشد كه اخیراً با استفاده از داروھاي حین و بعد ازعمل اين
مشکل به شدت كاھش پیدا كرده است.
ھستند و تنھا PRK لازك و اپي لیزيك : اين دو روش شبیه
تفاوت جزيي باھم دارند. درلازك اپي تلیوم قرنیه باكمك الكل
رقیق شده برداشته م يشود. در اپ يلیزيك اين كار با دستگاھي
كه شبیه میكرو كراتوم است انجام م يشود. تفاوت اين دوشیوه
در اين است كه اپي تلیوم به محل خود بازگردانده PRK با
اپي تلیوم برداشته شده ديگر استفاده PRK مي شود ولي در
نمي شود و به تدريج لايه جديدي جايگزين آن م يشود.
فقط در مرحله اول عمل مي باشد. PRK لیزيك: تفاوت لیزيك و
يعني مرحله برداشتن يك لايه نازك از سطح قرنیه كه در لیزيك
به جاي برداشتن اپي تلیوم قرنیه ، لايه اي از قرنیه به ضخامت
١٥٠ میكرون بصورت فلپ برداشته مي شود و پس از تابیدن لیزر
به لايه زيرين اين لايه مجدداً به محل خود باز گردانده م يشود.
ترمیم سريعتر و درد و ناراحتي كمتر بعد از عمل ازمزايای این
روش است. با اين حال اشكال عمده عمل لیزيك عوارضي
است كه ممكن است موقع برداشتن لايه قرنیه با میكروكراتوم
ايجاد شود و چون اين دستگاه مانند يك رنده نجاري عمل كرده و
با تیغه اي كه دارد برش ظريفي را درسطح قرنیه ايجاد م يكند
در موارد نادري ممكن است اين تیغه درست عمل نكند و ديگر
برداشته مي شود PRK اين كه چون لايه ضخیم تري نسبت به
ممكن است استحكام قرنیه بامشكلاتي مواجه شود.
چه كساني كانديد خوبي براي عمل مي باشند ؟
سن بیشتر از ١٨ سال ·
شماره عینك درطول يكسال گذشته تغییر محسوس ·
مھمي نداشته باشد و تقريباً ثابت مانده باشد.
شماره چشم كمتر از ١٠ ديوپتر باشد. ·
عیب انکساری در یکسال گذشته تغییری نداشته باشد. ·
ضخامت قرنیه در بررسي به عمل آمده مناسب باشد. ·
بیمار بايستي فاقد بیماريھاي مھم چشمي از قبیل آب ·
مرواريد يا آب سیاه يا قوز قرنیه يا بیماري ھاي عمومي
مھم ازقبیل روماتیسم يا ديابت باشد.
PRK چند نكته درمورد محاسن و معايب
بازگشت سريع بینايي
پايداري نتیجه عمل
باقي ماندن شفافیت قرنیه
باقي ماندن استحكام قرنیه
قابل انجام درانواع عیوب انكساري شامل دوربیني و
نزديك بیني و آستیگماتیسم

http://ordibehesh.com

اشتراک گذاری:

نظر بدهید