بارگیری...
اپتومتریست مهدی محرابی

اپتومتریست مهدی محرابی


نظام پزشکی ب ۲۹۹

m.m. optometrist

عضو انجمن اپتومتری ایران 

بینایی سنجی _تجویز عینک 

اصلاح عیوب انکساری غیر فلجی چشم

اصلاح تنبلی چشم(امبلیوپ ترابی)

تجویز لنز تماسی مجهز به کامپیوتر  و دستگاه های فوق پیشرفته