بارگیری...
اپتومتریست مهدی محرابی

اپتومتریست مهدی محرابی


سی متری طلاب مفتح ۵ عینک مهدی(عج)-

نظام پزشکی ب ۲۹۹

عضو انجمن اپتومتری ایران 

بینایی سنجی _تجویز عینک 

اصلاح عیوب انکساری غیر فلجی چشم

اصلاح تنبلی چشم(امبلیوپ ترابی)

تجویز لنز تماسی مجهز به کامپیوتر  و دستگاه های فوق پیشرفته