بینایی سنجی

اپتومتریست

اپتومتریست

(بینایی سنجی) ارائه تست بینایی و معاینه چشم  تجویز و نصب لنزهای اصلاحی  طرف قرار داد با تمام بیمه های تکمیلی و تامین اجتماع طرف قرار داد با بیمه نیروهای مسلح طرف ...